top of page

Felhasználói adatvédelem

Vissza a főoldalra


1. FO-VILL Elektromos, Hűtő és Klímajavító, Karbantartó, Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-060622, Adószám: 10322480-2-13, Székhely: 2072 Zsámbék, Magyar u. 68. Elérhetőség: info@fovill.hu, a továbbiakban: Adatkezelő) a tulajdonosa és az üzemeltetője a www.fovill.hu weboldalnak, mely weboldal keretében webshopot is működtet. Az Adatkezelő a www.fovill.hu weboldal üzemeltetéséhez, a webshopból történő megrendelések kezeléséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan gyűjti és kezeli a vásárlók, ügyfelek 3. pontban rögzített személyes adatait.

2. Az adatkezelés az érintett vásárlók hozzájárulása – érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez - alapján történik, melyet a weboldalon az erre szolgáló felületen ad meg.

3. Kezelt személyes adatok köre a felhasználókkal kapcsolatban: - Név - Cégnév - Cím - Adószám - Beosztás - Elérhetőségek - Számlázási adatok - Felhasználónév és jelszó.
Kezelt adatok köre a megrendelésekkel kapcsolatban: - Megrendelés időpontja - Megrendelt termékek, szolgáltatások fajtája és mennyisége - Termékek, szolgáltatások ára, költségek - Fizetési és szállítási mód.

4. A személyes adatok csak a weboldal és az annak részét képező webshop üzemeltetéséhez kapcsolódóan, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhetőek, az adatkezelés célja a megrendelések szabályos felvétele, lebonyolítása, végrehajtása, valamint az ehhez kapcsolódó jogszabályi követelmények (könyvelés, adózás) teljesítése. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és ezen cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Ezen elvnek megfelelően a felhasználó törölheti a regisztrációját a webshopból, azonban ez nem érinti a függő jogviszonyainak teljesítését.
Az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig terjedő ideig tart azzal, hogy amennyiben a regisztrációt követően a felhasználó vásárol a weboldalon keresztül, a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a FO-VILL Kft. megőrizni. Vásárlás hiányában a regisztráció során megadott adatokat a FO-VILL Kft. a regisztrációtól számított 5 év elteltével törli.

5. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, valamint azok naprakészségét, továbbá azt is, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához – amely célból az adatok rögzítésre kerültek - szükséges ideig lehessen azonosítani, mely követelményeknek az Adatkezelő mindenkor eleget tesz. A felhasználók a regisztráció során saját maguk adják meg a 3. pontban megjelölt, Adatkezelő által kezelt személyes adataikat, így ezen adatokért, azok helyességéért felelősséggel tartoznak, Adatkezelő nem tehető felelőssé azért, ha bármilyen kellemetlenség vagy kár származik abból, hogy a megadott adatok hibásak, tévesek, pontatlanok.
Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja.


A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

6. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Adatvédelmi törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezen követelményeknek az Adatkezelő mindenkor eleget tesz az érintettek jogainak és jogos érdekeinek maximális tiszteletben tartásával. Az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba, nemzetközi szervezethez a megadott személyes adatokat.

7. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (l. Adatvédelmi törvény), azon belül is a felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulása, melyet a regisztráció során, elkülönítetten megadnak.

8. A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását is kérheti.

8.1.Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés célja;

 • Az érintett személyes adatok kategóriái;

 • Azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;

 • Az érintett jogosult arra, hogy

 • Tájékoztatást kapjon azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.

 • Minden részletre kiterjedő felvilágosítást kapjon arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték;

 • Tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak az Általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog). 6.2. Helyesbítéshez való jog
A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.
Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 6.4. pontjának megfelelően.

8.2. Tiltakozás joga
Az érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja:

 • Az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

 • Az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek [a jogos érdek, mint jogalap alkalmazásának feltételeit jelen tájékoztató 5. pontja tartalmazza].

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

8.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;

 • Az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

 • Az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 • Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

 • Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

 • Jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

 • Más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

 • Jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

8.4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a.) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:
• Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
• Az adatkezelés automatizált módon történik. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.6. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés
A vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani a FO-VILL Kft-hez.
Adatkezelés célja: a vásárlói panaszok kivizsgálása, elintézése
Kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, a Fgy.tv. 17/a. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok
Adatkezelés jogalapja: az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a Fgy.tv. 17/a.§ (5) bekezdése adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az Adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre
Adattárolás módja: elektronikus, papír alapú
Adatok megismerésére jogosult személyek köre: FO-VILL Kft. munkatársai

9. Ha az érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

10. A felhasználó elfogadja, hogy a www.fovill.hu weboldal gyűjti és naplózza a felhasználói adatokat, így a látogató/felhasználó IP-címét, internetszolgáltatójának nevét, az internethasználat helyét és az idejét, a web-böngésző nevét. A weboldal kisméretű adatokat tartalmazó fájlokat telepít a felhasználó számítógépén (ún. „cookie”-kat). Ezeket az Adatkezelő a szolgáltatás beállításainak tárolására, és a felhasználóhoz kapcsolódó adatok rögzítésre használja a szolgáltatás fejlesztése, felhasználók igényeinek kiszolgálása érdekében. A felhasználó a cookie-kat letilthatja, ennek eredményeként azonban lehet, hogy a weboldal egyes funkciói nem fognak tökéletesen működni. A felhasználók elfogadják továbbá, hogy kapcsolódó oldalak, például Google kereső, Adwords, Facebook is gyűjthetnek adatokat a látogatásokról.

11. Fogalommagyarázat:
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.


Az adatkezelés alapelvei
Az Általános adatvédelmi rendelet szerint a személyes adatok
a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

12. A Jelen szabályzat 2023.02.20. napján került kiadásra, és az határozatlan ideig érvényes. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogszabály-változások folytán szükséges, melyről az érintetteket a honlapon tájékoztatja.


NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL


Alulírott kijelentem, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, annak tartalmával egyetértek, az adatkezeléshez a közölt feltételekkel hozzájárulok. Kijelentem továbbá, hogy adataimat a www.fovill.hu honlapon, az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elolvasását követően önként és a program által megadott módon regisztráltam akként, hogy a szabályzat elolvasását követően kipipáltam az ennek elfogadására szolgáló, üres négyzetet.
Kijelentem, hogy a kezelt adataimat önként adtam meg, továbbá, hogy ezen adatok helyesek és teljesek.

Fentieknek megfelelően kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő, mint a www.fovill.hu honlap üzemeltetője az általa kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, részemre, mint igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása céljára, továbbá statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme céljából kezelje a regisztráció során megadott, általa kezelt személyes adataimat.

Hozzájárulok továbbá ahhoz is, hogy Adatkezelő az általam megadott adatokat továbbítsa az adatkezelővel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló személyeknek, az adatkezelő által kínált szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából.


Zsámbék, 2023. február 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Székhely

2072 Zsámbék

Magyar u. 68.

Központi telefonszám:

+36 23 565 510

ertekesites@fovill.hu

Webes megjelenés

Facebook
Instagram
Youtube

Elérhetőség

Értékesítés:

+36 30 825 7005

Hibabejelentés:

+36 30 201 3389

© 2023 by FO-VILL Kft.

bottom of page