top of page

Általános Szerződési Feltételek

Vissza a főoldalra

Tájékoztató adatok:


Az eladó cégneve: FO-VILL ENERGY Megújuló Energiarendszereket Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Az eladó rövidített elnevezése: FO-VILL ENERGY Kft
Az eladó székhelye: 2072 Zsámbék, Magyar u 68.
Az eladó cégjegyzékszáma: 13-09- 060622
Az eladó központi e-mail címe: info@fovill.hu
Az eladó adószáma: 10322480 -2-13
Az eladó pénzforgalmi jelzőszáma: 11741000-20178127-00000000


1. Általános rész


A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Eladó által kereskedelmi forgalomba hozott valamennyi termékének kis- és nagykereskedelmi forgalomban értékesített termékének adás-vételére érvényes a Vevővel történő külön az eltérést kifejezetten rögzítő megállapodás hiányában, beleértve a web-áruházon keresztül vásárolt termékekre vonatkozó feltételeket is. A jelen ÁSZF az Eladó által értékesített termékek valamennyi adásvételi szerződésének részét képezik úgy, hogy azt a Vevőkkel az Eladó a vásárlás előtt közli és azt a Vevő elfogadja. Az ÁSZF-et az Eladó kereskedelmi üzletterében kifüggeszti, www.fovill.hu honlapján közzéteszi és a Vevő erre irányuló írásbeli kérésére a Vevőnek megküldi. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.


2. Ajánlat és ajánlati kötöttség


A Vevő részére adott hirdetés és tájékoztató jellegű ajánlatok - pl.: a körlevelekben, prospektusokban, a sokszorosított más közleményekben adott ajánlatok, valamint a telefonon, e-mail-en, nem cégjegyzésre jogosított vagy ajánlatadásra meghatalmazott alkalmazottak által aláírt ajánlatok - az Eladó részéről nem létesítenek ajánlati kötöttséget, azok csupán szándéknyilatkozatnak tekinthetők. Ajánlati kötöttség Eladót kizárólag a 3. pont szerinti rendelés visszaigazolásával terheli. Az ajánlati kötöttség az ajánlattal való egyetértést kifejező jognyilatkozatig áll fenn a Ptk. 6:65.§ alapján, valamint elektronikus ajánlat esetében a Ptk.6:84.§ (2) bekezdésében megjelölt időtartam elteltéig.


3. Rendelés visszaigazolás


Kizárólag az Eladó által írásban visszaigazolt rendelések tekintendők Eladó részéről elfogadottnak. Az Eladó kizárólag a visszaigazolásban rögzített tartalom teljesítését vállalja, a visszaigazolásban nem szereplő egyéb feltételek teljesítését az Eladó egyoldalúan is elutasíthatja. A Vevő által aláírt megrendelésre küldött, az Eladó részéről cégjegyzésre jogosult vagy megbízottja által aláírt visszaigazolás szerződést hoz létre a felek között a
megrendelésben és a visszaigazolásban leírt tartalommal. Eladó a visszaigazolásban minden esetben kifejezetten utal arra, hogy a jelen ÁSZF a szerződés részét képezik. Eladó jogosult a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződéstől elállni, ha Vevő a meghatározott határidőn belül nem nyújtja az Eladó által kikötött és a vevő által elfogadott fizetési biztosítékokat. (pl. előre fizetés, előlegfizetés, bankgarancia, akkreditív, stb.). Vevő a létrejött szerződést a teljesítés megkezdéséig, annak lehetetlenné válása miatt a Ptk. 6:180 §-ában foglaltak szerint megszüntetheti.


4. Elektronikus szerződési nyilatkozat


A fovill.hu webáruházban regisztrált és nem regisztrált felhasználók egyaránt vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A webáruház adatkezelésével kapcsolatban az oldalon közzétett "Adatvédelmi szabályzat" rendelkezései hatályosak.
A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen ÁSZF-t elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A FO-VILL ENERGY Kft. jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A FO-VILL ENERGY Kft. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.
A regisztrált felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának megszüntetését az adminisztrátortól e-mailben.
A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.
A regisztrált felhasználó mindazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyeket a regisztráció során megjelölt.


5. Ár


Az Eladó által árjegyzékben közölt árak tartalmazzák a szállítási és csomagolási költséget. Eladó fenntartja az ár változtatás jogát beszállítói áremelés, devizaárfolyam változás, pandémiás vagy háborús helyzettel összefüggésben felmerülő többletköltségek miatt, és egyéb más olyan ár módosító körülmény bekövetkezése esetén, mely Eladótól függetlenül következik be. Az árváltoztatás jogát a nyomtatott árjegyzékekben illetőleg telefonon, e-mailen közölt tájékoztató jellegű árakra vonatkozóan Eladó fenntartja. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy egyes árajánlatait euróban készítse és azok megfizetését euró devizában várja. A Vevő telephelyére, lakóhelyére az Eladó szállítóeszközével vagy futárszolgálattal történő szállításkor az Eladó szállítási költséget számít fel, melyet a szállítmány tömegének és a szállítási távolságnak a függvényében határoz meg. A Vevő a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül jogosult jelezni reklamációját, amennyiben a számlán szereplő ár eltér a visszaigazoláson – vagy annak hiányában a megrendelésen – feltüntetett ártól. A számla kibocsátását követő 16. naptári naptól az Eladó ilyen jellegű reklamációt nem fogad el.


6. Fizetési feltételek


Késedelmes fizetés esetén az Eladó a vállalkozások közötti szerződések esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mindenkori, a késedelembe esés naptári féléve első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult, a számla esedékességét követő naptári naptól kezdődően a megfizetés napjáig. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamat megfizetése azonnal esedékes. A fizetési határidőig kiegyenlítetlen számla esetén az Eladó jogosult a Vevő kiszolgálását kizárólag azonnali készpénz-fizetéshez, előre-utaláshoz, bankkártyás fizetéshez kötni. Fogyasztói szerződések esetén a késedelmi kamat a Ptk. 6:48. § szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal egyezik meg. A Vevő által támasztott jótállási igény érvényesítése, vagy a vásárlást követő érdekmúlás jogcímén a fizetés megtagadásának, a vételár visszatartásának-, ill. csökkentésének nincs helye. Amennyiben az Eladó a Vevő között a szerződés előleg vagy előre-fizetés feltételével jön létre fizetési határidő megjelölésével és a Vevő ezen fizetési kötelezettségét késve teljesíti, akkor ez a rendelés visszaigazolásban vállalt szállítási határidőre halasztó hatályú, illetőleg Eladó jogosult a visszaigazolásában vállalt feltételeket módosítani, az előleg nemfizetése esetén pedig a szállítást visszatartani vagy a szerződés teljesítésétől elállni. Amennyiben az előleg nemfizetéséből Eladónak többletköltségei származnak, úgy azt jogosult a Vevőre - a többletköltségek hiteles igazolása mellett - áthárítani és a számlában érvényesíteni.


7. Tulajdonjog


Az áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, ameddig az áruhoz kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig az áru az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el (nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékul és nem terhelhető fedezetként).


8. Szállítás, kárveszély


Az árunak az Eladó bármely telephelyén a Vevőnek történő átadással a kárveszély az Eladóról a Vevőre száll. Az Eladó által végzett szállításoknál a kárveszély az áru Vevőnek történő átadásától a Vevőt terheli. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási dokumentum (szállítólevél, számla stb.) Vevő – vagy a vevő megbízottjának e megbízotti minőségét feltüntető - aláírásának helyén és időpontjában száll át, ezt minden esetben a szállítólevélen fel kell tüntetni. Eladó fenntartja a jogot, hogy értékesítés előtt publikus adatbázisban ellenőrizze a Vevő hűtőközeg vásárlási jogosultságát, valamint ellenőrizze - azok megtöltése előtt - a Vevő által biztosított hűtőközeg tartályok hitelességét. Az Eladó indokolt esetben megtagadhatja az értékesítést vagy a hűtőközeg Vevő tartályába való töltését. Eladó jogosult a nem mentességgel szállítható, ADR hatálya alá tartozó termékek átadása előtt ellenőrizni a szállítóeszközt és az átvevő személyt. Nem megfelelés esetén az Eladó az átadást megtagadja. Az áruátadás jelen pontban részletezett megtagadása kizárja az Eladó teljesítési késedelemét. Az Eladó bármely telephelyén történő áruátvétel során a Vevő kizárólag az arra kijelölt helyen tartózkodhat. Az anyagmozgatás és áruátadás veszélyes üzem, így a Vevők elzárt területen való tartózkodása kizárja az Eladó felelősségét.


9. Göngyölegek


Az Eladó azon termékeihez, melynek biztonságos és szakszerű szállításához elengedhetetlen, tároló göngyöleget (ideértve a hűtőközeg palackokat, kábeldobokat stb.) biztosít, mely az Eladó kizárólagos tulajdona. Ezen göngyölegek közé nem tartozik a termékek szállítását, tárolását biztosító fólia, fa, fém, karton stb. csomagolás. Az Eladó a tároló göngyölegeket, eltérő megállapodás hiányában az átvételt követő 30 naptári napig ingyenesen bocsátja a Vevő részére. A Vevő köteles a göngyölegeket saját költségén az ellenszolgáltatás nélküli használati időszak utolsó napjáig visszaszolgáltatni bármelyik telephelyére történő szállítással az Eladó részére. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, a Szállító az átvételt igazoló átadási dokumentum alapján, az azon feltüntetett lejáratkori (teljesítési) időpontra ezen göngyölegről számlát állít ki a Vevő részére, melyet köteles a számlán feltüntetett, 8 naptári napos fizetési határidőn belül pénzügyileg rendezni. Az így a Vevő tulajdonába került göngyölegeket az Eladó erre irányuló későbbi igény esetén nem köteles visszavásárolni.


10. Jótállás, szavatosság és visszavétel


Az eladott termékekkel kapcsolatosan amennyiben az eladott termék gyártója saját - akár elektronikusan kiállított - jótállási jegyével vállal jótállást, ez a gyártói jótállás érvényesíthető. A kompresszorok és aggregátok tekintetében az Eladó saját jótállási jegyét kitöltve az abban feltüntetettek szerint vállal szerződésen alapuló jótállást. Ezen jótállás a jótállási jegyével akkor érvényesíthető, ha az ehhez melléklet üzembe helyezési lapot az Eladóhoz a Vevő a beépítést (üzembe helyezést) követő 8 munkanapon belül visszaküldi vagy azt a megadott elektronikus felületen regisztrálja. A jótállási kötelezettség csak az Eladó által Vevőnek eladott komplett termékre vonatkozik abban az esetben, ha a meghibásodás az átvételkor fel nem ismerhető és rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező konstrukciós-, anyag- vagy gyártási hibából eredően meghibásodik, de nem terjed ki a beszerelés után a termékhez kapcsolt egyéb gépelemekre. A jótállási kötelezettség csak szakszerű szállítás, tárolás, beépítés és üzemeltetés esetén terheli Eladót.


Az Eladó üzembe helyezést igénylő Kaisai „Kereskedelmi” (kazettás, légcsatornázható, parapet/mennyezeti) mono split, multi split, hőszivattyú, légfüggöny vonatkozóan az üzembehelyezéstől, ha a beüzemelés a vásárlás napját követő 6 hónapon túl történik, akkor az átadás napjától számított 3 év időtartamra szerződésen alapuló jótállást vállal a nem fogyasztó Vevő felé az adott garanciajegyen feltüntetett feltételek teljesítése esetén. Az Eladó Kaisai „Lakossági” oldalfali mono split, mobilklímákra vonatkozóan az üzembehelyezéstől, ha a beüzemelés a vásárlás napját követő 6 hónapon túl történik, akkor az átadás napjától számított 5 év időtartamra szerződésen alapuló jótállást vállal a nem fogyasztó Vevő felé az adott garanciajegyen feltüntetett feltételek teljesítése esetén. Fogyasztókkal kötött szerződés esetén a jótállás 5 év a Kaisai „Lakossági” mono split és mobilklímára vonatkozóan - amennyiben a Fogyasztó legalább évi 1 alkalommal igazolható módon a fogyasztási cikk karbantartását elvégzi -, illetve és a karbantartási kötelezettség megszegése esetén a 270/2020 (VI.12.) Korm. rendelettel módosított, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott termékek esetén a rendeletben meghatározott 1-3 év jótállás illeti meg a termék árától függően: 1-3 év (10.000-100.000,-Ft között: 1 év; 100.000 – 250.000,-Ft között: 2 év; 250.000,-Ft felett: 3 év). Amennyiben Eladó a Vevő kérésére - mert a Vevőnek utóbb felmerült okból a termékre nincs szüksége - úgy dönt, hogy az árut visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti: Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja az áruszámla számát.


11. Kellékszavatosság


Az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben a Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.


Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


12. Termékszavatosság


A termék hibája esetén a Vevő - választása szerint – a fent ismertetett kellékszavatossági jogai helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


13. Visszavétel


Az árut az Eladó telephelyére (fogyasztó esetében a fogyasztó választása szerint a székhelyére, telephelyére, javítószolgálatára) kell visszaszállítani, lehetőség szerint eredeti csomagolásban és állapotban. Az Eladó megtagadhatja a visszavételt, ha a csomagolás, ill. az áru sérült vagy az áru beépítésre került vagy az áru csak az adott Vevő részére rendelt típus vagy nem komplett termék /pl. hűtőközeg, ill. egyéb vegyi anyag / esetében. Az Eladó jogosult a Vevő részére az ügyintézés költségét felszámítani és a visszatérített vételárból számla szerint visszatartani. Ennek mértéke a Vevő részére egyedileg rendelt termékek esetén minimum 20%, míg az Eladó által általánosan készleten tartott termékek esetén 10%. A 90 napon túl vásárol, termékek visszavételét az Eladó visszautasítja. Hibás árukiadás esetén az Eladó nem számít fel adminisztratív költséget. Az áruvisszavétel feltétele a visszaszállított áruk azonnali, teljes körű levásárlása, minimum azonos értékű termékkel (termékcsere).


14. Minőségi-, mennyiségi kifogások


Téves szállításon alapuló mennyiségi kifogásokat a Vevő az átvételkor köteles jelezni, mind külső helyszíni, mind a Szaküzletben történő átvétel esetén. Az átvételt követően az Eladó mennyiségi kifogást nem fogad el. A minőségi kifogásokat felismerhető hiányosságok esetén haladéktalanul írásban közölni kell az Eladóval, az átvételkor felvett jegyzőkönyvben vagy az áruátvételtől számított 7 napon belül. Nem felismerhető hiányosságokat a felismeréstől számított 7 napon belül, de legkésőbb a jótállási idő utolsó napjáig kell írásban az Eladóval közölni. Hűtőközegek átadásakor az Eladó a Szaküzletekben történő átvétel esetén biztosít egy hitelesített mérleget, amellyel a Vevő az átvett mennyiséget ellenőrizheti. Az Eladó az elszállítást követően mennyiségi kifogást nem fogad el. A Vevőhöz történő kiszállítás esetén az Eladó a hűtőközeget zsugorfóliával leplombált szeleppel szállítja le. Az Eladó mennyiségi kifogást kizárólag ezen sértetlen fólia megléte esetén fogad el. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fentiek szerint kifogásolt árut, ill. hiányosságot megvizsgálja, vagy független intézménnyel, illetve szakértővel megvizsgáltassa. A kifogásolt árut az Eladó telephelyére kell a Vevőnek visszaküldeni / szállítani. Amennyiben az Eladó a kifogást elismeri illetőleg a vizsgálat a kifogás jogosságát igazolja, Eladó jogosult a hibát javítással, pótlólagos alkatrész szállításával vagy cserével saját választása alapján megszüntetni. A minőségi kifogás jogosságának megállapításáig, a Vevő kérésére az Eladó biztosít és leszámláz olyan csere terméket, mely a meghibásodott terméket, vagy annak meghibásodott alkatrészét helyettesíti. A kifogás jogosságát megállapító vizsgálati döntés után Eladó a leszámlázott cserekészülék értékét jóváírja. Amennyiben a Vevő által jelzett minőségi kifogás kivizsgálása kizárja a termék hibáját és az Eladó felelősségét, a Vevő köteles az Eladó által kibocsátott számla ellenében megtéríteni az Eladó részére az Eladónak vizsgálati és / vagy alkatrész és / vagy külső szolgáltatói igazolt költségét. Ugyanígy meg kell térítenie a Vevőnek azt a költséget, amely a Vevő megkeresésére egyéb-, általános jellegű tájékozódás miatt bejelentett termékvizsgálati igény alapján történik. Az Eladó a Vevővel előzetesen írásban közli a várhatóan felmerülő költségeket, amennyiben azok ismertek és meghatározhatóak.


15. Átadás és reklamáció


Az Eladó a Vevő által megrendelt árut kizárólag azon személy részére adja át, akit az Vevő előzetesen (az Eladó által meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, vagy az Eladó számára bármely más írásos módon) jelzett az Eladónak. A Vevő bármikor írásban módosíthatja az általa áruátvételre meghatalmazott személyek körét. Amennyiben a Vevő az
áruátvételre vonatkozó meghatalmazást elmulasztja az Eladó részére átadni vagy megküldeni a számla kibocsátását megelőzően, és a Vevő nevében eljáró személy hitelt érdemlően igazolni tudja áruátvételi jogosultságát (bélyegző használatával vagy írásbeli felhatalmazás birtokában és személyigazolvány felmutatásával), úgy az Eladó az árut átadja, azonban ezzel kapcsolatosan a felelősségét kizárja. A számlával, illetve a számla kibocsátásának alapjául szolgáló dokumentumokkal kapcsolatos kifogásokat a Vevő a kézhezvétel napján jelezheti az Eladó részére. Az ezen túlmenően jelzett tartalmi kifogásokat az Eladó nem köteles javítani, hacsak azt bármilyen jogszabály kötelezővé nem teszi.


16. Felelősség


Az Eladó kizárja kártérítési felelősségét - kivéve, ha az Eladó részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn - a nem megfelelő árukezelésből, a biztonsági előírások be nem tartásából és a beépítésre /beüzemelésre/ üzembetartásra ki nem képzett illetve az előírt bizonyítványokkal, szakképzettséggel nem rendelkező személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén. A kártérítés minden esetben legfeljebb a szállított áru értékéig terjed. Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére, kivéve, ha a Felek írásban késedelmi kötbér kikötésében és meghatározott napon történő szállításban állapodnak meg és a késedelem Eladó érdekkörében felmerülő okból következik be. Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére minden, igazolhatóan a járványhelyzet miatt bekövetkező okból.


17. Kikötések


Vis maior és járványhelyzet miatti esetleges korlátozások esetén a késedelmes szállításért az Eladót felelősség nem terheli. Ennek elmúltával az Eladó köteles az árut leszállítani. Jogviták rendezése: Felek kikötik a jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáik esetére a magyar jog alkalmazását, valamint a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét. A fogyasztóval kötött szerződésből eredő fogyasztói panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § szerint kell eljárni. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt egyes feltételek érvénytelenné válnának, úgy ez a többi kikötés érvényességét nem befolyásolja.


18. Adatkezelés


Eladó a Vevő számlán szereplő személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése jogcímen-, míg a kereskedelmi kapcsolattartáshoz szükséges, személyes adatokat hozzájárulás jogalapon kezeli. Vevő az ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja, hogy Eladó ezeket a személyes adatokat kezelje és a továbbiakban a Vevő részére küldött tájékoztató anyagokhoz felhasználhassa, és kizárólag a vele való kapcsolattartás céljából kezelje. A részletes adatkezelési tájékoztató a www.fovill.hu honlapon található. A hírlevélre való feliratkozáskor a Vevő elfogadja, hogy az Eladó kereskedelmi és marketingcélú elektronikus levelekkel megkeresse a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.


19. Távollévők között kötött szerződésre vonatkozó (webáruház) különleges szabályok


19.1


Az ÁSZF elfogadása a 19.2 pontban meghatározott honlapon keresztül történő vásárlással a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amely az Eladó és a Vevő között létrejövő szerződés részét képezi. Az ÁSZF rendelkezéseinek a megismerése a megrendelő érdeke. Ennek elmulasztásával kapcsolatos valamennyi jogkövetkezmény a megrendelőt terheli.


19.2


Eladó a www.fovill.hu (vállalkozások részére, nagykereskedelmi értékesítés, vállalkozások és magánszemélyek részére, kis- és nagykereskedelmi értékesítés) weboldalon webáruházat üzemeltet, amelyeken az általa forgalmazott termékek megrendelhetőek a weboldalakat látogató Vevők által egy internetes felületen keresztül. Eladó a Vevő részére a kínálatában elérhető termékeket akkor biztosítja, amennyiben azok raktárkészleten elérhetők.


19.3


A webáruházban az regisztrálhat, illetve rendelhet, aki betöltötte 18. életévét. Nagykereskedelmi vásárlásoknál kizárólag az regisztrálhat, illetve rendelhet, aki jogosult a cég nevében eljárni vagy meghatalmazással rendelkezik. A www.fovill.hu webáruházban vállalkozások és magánszemélyek is regisztrálhatnak (kis- és nagykereskedelmi értékesítés).


20. Szerződéskötés folyamata, szerződés létrejötte


Megrendelés Eladó weboldalán keresztül: A vevői regisztrációt követően az Eladó munkatársa személyesen beállítja és ellenőrzi az adatokat. A beállítás megtörténtéről és a vásárlás megkezdésének lehetőségéről a Vevőt e-mailen értesíti. A vásárlás során megadott adatokkal az Eladó rendelkezésre bocsátja az árut (csomagküldő vagy személyes átvételt kérő esetben is) a kért helyen, időben és fizetési móddal. Az áru kiszállítása és átvétele a megrendelés során meghatározott feltételek figyelembevételével történik. Azok teljesíthetetlensége esetén az Eladó haladéktalanul felveszi a Vevő által megadott elérhetőségeken a kapcsolatot a Vevővel. A Vevő által Kosárba helyezett, készleten lévő termékeket az Eladó a megrendelés keltétől számított 15. naptári napig tartja a Vevő részére foglalásban. Ezt követően a Kosár tartalma automatikusan törlésre kerül. A Kosárba helyezett, de meg nem rendelt termékek árai változhatnak, erről a Vevőt belépéskor üzenet figyelmezteti.


21. Hibás ár

Tájékoztatjuk Vevőinket, hogy amennyiben webáruházunkban egy termék ára nyilvánvalóan jóval alacsonyabb összegben kerül kiírásra, mint a piacon kialakult ár, akkor az Eladó nem köteles teljesíteni az azon az áron leadott megrendelést. A megrendelést erre irányuló igény esetén az Eladó normál áron teljesíti.

22. Elállás vásárlástól


Vevő jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási szándékot minden esetben írásban (levél, e-mail) kell jelezni Eladó felé. Az elállási nyilatkozatnak a termék kézhezvételét követő 14. nap éjfélig kell megérkeznie az Eladó részére! Elállás esetén a megrendelt termék visszajuttatásának költségei Vevőt terhelik. Az Eladó kizárólag az eredeti, sértetlen állapotú, hiánytalan tartalommal rendelkező termék visszaszolgáltatása esetén téríti meg a teljes vételárat. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Eladóhoz történő termék-visszaérkezéstől számított 14 napon belül a fizetési móddal megegyező módon kerül a vételár visszafizetésre.

23. "E-heat" promóciós kupon felhasználási feltételei

Lakossági ügyfeleink részére, amennyiben 2023.12.20 és 2024.03.31 között napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó szerződést kötnek (hatályos) a FO-VILL ENERGY Kft.-vel, úgy a szerződést kötő ügyfél részre a FO-VILL ENERGY Kft. kupont ad ajándékba, amely bármilyen FO-VILL ENERGY Kft. által adott termékre, vagy szolgáltatásra beváltható. A kiadott kupon értéke: 5 millió forint bruttó feletti végösszegű szerződések esetén bruttó 500 000 Ft, az 5 millió forint bruttó alatti végösszegű szerződések esetén bruttó 300 000 Ft. A kupon a szerződéskötés hatályossá válástól számított 12 hónapon belül használható fel. A kupon az Eladóval való egyeztetés útján átruházható. A bruttó 300 000 Ft értékű kuponok esetén az 1 millió Ft vagy annál kisebb bruttó végösszegű megrendeléseknél a kuponnal levásárolt rész maximum 30% lehet. A bruttó 1 millió forintnál magasabb összegű megrendelések esetén a kupon teljes értékében levásárolható. A bruttó 500 000 Ft értékű kuponok esetén az 1,666 millió Ft vagy annál kisebb bruttó végösszegű megrendeléseknél a kuponnal levásárolt rész maximum 30% lehet. A bruttó 1,666 millió forintnál magasabb összegű megrendelések esetén a kupon teljes értékében levásárolható. Egy tranzakciónál egyszerre csak egy kupon használható fel. A kuponok más kedvezménnyel nem összevonhatók. Amennyiben megrendelés bruttó végösszege alacsony, és emiatt a kupon teljes értékében nem használható fel, a maradványérték nem menthető tovább. A promóció a feltüntetett időszakig illetve visszavonásig érvényes.

24. Szerzői jogok


A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a FO-VILL ENERGY Kft. írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

25. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatások


A honlapon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírások adnak tájékoztatást. A termékoldalon található képek illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

26. Vevőszolgálat, panaszkezelés


Az Eladó. a vevői igények kielégítésére és a panaszok kezelésére vevőszolgálatot működtet, mely a vevők a következők szerint érhetnek el:
a.)Személyesen:
Cím:
Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől-szombatig: 10.00 - 19.00 óráig, vasárnap: 10-18 óráig
Munkatársak:
b.) Postai úton:
Postacím:
c.)Telefonon: (hétfőtől-szombatig: 10.00-19.00 óráig, vasárnap: 10.00-18.00 óráig)
Vezetékes:
Mobil:
Fax: (+36-1) 688-2235


d.) Elektronikus úton, e-mail: info@fovill.hu
A Vevőszolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a vevők részére:

 • Regisztrációk kezelése,

 • A megrendelések feldolgozása (hétfőtől-vasárnapig)

 • A szállítás (Budapesten hétfőtől-szombatig, Budapest+20 km-es körzetében hétfőtől-szombatig, vidéken hétfőtől-csütörtökig, illetve szombaton.)

 • Információk szolgáltatása,

 • A vevői észrevételek kezelése,

 • Panaszok kezelése,

 • Akciók kezelése, a regisztrált felhasználók értesítése,

 • Hírlevél küldése.

A vevő a panaszát szóban vagy írásban (postai úton, e-mail-ben vagy faxon) is megteheti. A szóbeli panaszt a Vevőszolgálat azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vevőszolgáltat a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a vevőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén pedig legkésőbb a beérkezést követően harminc napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az írásbeli panaszt a FO-VILL ENERGY Kft. a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni

27. Záró rendelkezések


A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A jelen ÁSZF. 2023. február 10. napján lép hatályba.


Zsámbék - FO-VILL ENERGY Kft.

Székhely

2072 Zsámbék

Magyar u. 68.

Központi telefonszám:

+36 23 565 510

ertekesites@fovill.hu

Webes megjelenés

Facebook
Instagram
Youtube

Elérhetőség

Értékesítés:

+36 30 825 7005

Hibabejelentés:

+36 30 201 3389

© 2023 by FO-VILL Kft.

bottom of page